معرفی سفیر یا نمایندگی
ثبت فوت و انتقال جنازه

ثبت فوت و انتقال جنازه

 

برای حمل جنازه به ايران انجام اقدامات زير ضروريست:

۱- ثبت فوت در بخش کنسولی سفارت.
۲- آماده سازی جنازه برای انتقال به ايران، که بايد به روش اسلامی انجام شود. اين اقدام توسط شرکتهای مختلف کفن و دفن در هلند انجام ميشود. 
۳- صدور مجوز حمل جنازه پس از ثبت فوت، که توسط  سفارت انجام و به شرکت حمل کننده يا شرکت در دفن و کفن  يا درخواست کننده ارائه ميشود.
۴- پرداخت هزينه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طريق امکان پذير است:
الف- در هلند؛ در اينصورت بستگان متوفی هزينه را به شرکت در کفن و دفن  يا حمل ونقل پرداخت کنند.
ب- در ايران؛ در اينصورت بستگان متوفی بايد به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصيه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزينه را به سفارت در هلند ارسال و سفارت هزينه را به شرکت کفن ودفن و يا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.

جهت  ثبت فوت، لازم است يکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورين کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای ثبت فوت بنمايند. در صورت تمايل به انتقال جنازه به ايران، درخواستنامه کتبی جداگانه ضروری است.
در صورتيکه بستگان متوفی در ايران از واقعه مرگ مطلع گردند، ميتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳ اداره سجلات و در ايام تعطيل به کشيک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت و يا انتقال جنازه را ارائه نمايند

مدارک لازم
۱- درخواستنامه تکميل شده برای ثبت فوت توسط يكی از بستگان
*- درصورت عدم امکان حضور در سفارت، درخواست کننده ميتواند با تکميل  وكالتنامه به فرد ديگری، برای مراجعه به سفارت و امضاء اسناد وکالت دهد.
۲- اصل گواهی بین‌المللی فوت با مهر و امضاء صادره شده توسط مقامات هلندی
۳- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بيمارستان
۴- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی
۵- اصل گذرنامه ايرانی متوفی
۶- تصوير (کپی) صفحه اول شناسنامه يا تصوير صفحه ۲ و ۳ گذرنامه درخواست کننده
* - پرداخت هزینه در بخش کنسولی تنها از طریق PIN.
   *- در صورتيکه درخواست کننده همسر متوفی باشد بايد اصل شناسنامه خود را برای درج فوت در محل مربوطه ارسال نمايد.

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو